Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

22:15
1612 f521 390
innocencja
20:52
0543 032f 390
Reposted fromkaiee kaiee viafutureiscoming futureiscoming
innocencja
20:46
8262 23cf 390
Reposted fromkaiee kaiee viashithappenss shithappenss
innocencja
20:45
innocencja
20:45
3497 c194
innocencja
20:33
Są też i takie historie, które przekazujemy nielicznym. Nie dlatego, że kto inny nie zrozumiałby ich morału albo nie śmiałby się z ich pointy; nie dlatego, że chcielibyśmy je zachować na specjalne okazje; po prostu niektóre opowieści pędzą do niektórych ludzi na łeb na szyję, lecą, fruną, spadają na złamanie karku, harcują jak stęsknione psy.
— Jacek Dehnel, "Lala"
Reposted fromcudoku cudoku viacherrycokee cherrycokee
20:15
6142 ab22 390

maxfrormers:

Judy Hopps, Zootopia (2016)

innocencja
20:13
0957 d012 390
Reposted fromkaiee kaiee viafutureiscoming futureiscoming
20:13
innocencja
20:12
Co to jest miłość
Nie wiem
Ale to miłe
Że chcę go mieć
Dla siebie
Na nie wiem
Ile

Gdzie mieszka miłość
Nie wiem
Może w uśmiechu
Czasem ją słychać
W śpiewie
A czasem
W echu

Co to jest miłość
Powiedz
Albo nic nie mów
Ja chcę cię mieć
Przy sobie
I nie wiem
Czemu
— Jonasz Kofta, „Co to jest miłość”
Reposted fromwynne wynne viafutureiscoming futureiscoming
innocencja
20:12
I o to w życiu chodzi (...). O szybkie, męskie decyzje.
— Hanna Krall - Zdążyć przed Panem Bogiem
Reposted frombeinthe beinthe viafutureiscoming futureiscoming
innocencja
20:11

September 11 2017

20:52
3268 7298 390
Reposted fromdivi divi viainsomniahumanstory insomniahumanstory
innocencja
20:51


A Vegan Horror Story
innocencja
20:43
2303 1953 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viaMissMurder MissMurder
innocencja
20:42
9114 7e93 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viainsanedreamer insanedreamer
innocencja
20:40
5546 683f 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakillyourhero killyourhero
innocencja
20:38
Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— Zdzisław Beksiński
Reposted fromautunno autunno viarichardth richardth
20:13
0884 ae5b 390
Reposted fromspitblaze spitblaze viafutureiscoming futureiscoming
20:13
4578 c813 390
Reposted fromdivi divi viafutureiscoming futureiscoming
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl