Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

15:48
0863 ad33 390
innocencja
15:44
6790 0d0c 390
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy
innocencja
15:41
Reposted fromFlau Flau viashithappenss shithappenss
innocencja
15:25
Życie to 10% tego, co nam się przydarza i 90% tego, jak na to reagujemy. Nasze podejście jest wszystkim.
— Charles Swindoll
Reposted fromrailus railus viashithappenss shithappenss
innocencja
15:25
2023 afcb 390
Reposted fromdzony dzony viashithappenss shithappenss
innocencja
15:24
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
14:02
7303 554e 390
Young Colin Firth.
innocencja
14:01
3187 0396
Reposted fromsosna sosna viafutureiscoming futureiscoming
innocencja
14:00
0850 31a8 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viafutureiscoming futureiscoming

August 10 2017

innocencja
21:34
Reposted frompeper peper vianiskowo niskowo
innocencja
21:29
3280 372e 390
innocencja
21:29
0589 cc9e 390
Reposted fromtaSowa taSowa viaromantycznosc romantycznosc
innocencja
21:02
3015 8127
Reposted fromministerium ministerium viashithappenss shithappenss
innocencja
20:59
8728 7c57 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viashithappenss shithappenss
20:59
5099 921c 390

холодно

20:56
innocencja
20:55
Nie rozumiem wypowiedzi niektórych ludzi.

August 08 2017

innocencja
21:45
8573 e8c8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamikrokosmos mikrokosmos
innocencja
16:59
0501 cebb 390
Reposted fromdajryjka dajryjka viashithappenss shithappenss
innocencja
16:59
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl