Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2019

innocencja
22:01
5139 d659 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaDeva Deva
innocencja
22:00
Reposted fromFlau Flau viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
innocencja
21:53

Jeżeli skrzywdziłem kogoś, w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Z powodu mojego własnego zamętu
Proszę o wybaczenie.

Jeżeli ktokolwiek skrzywdził mnie w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Poprzez ich własny zamęt
Wybaczam im.

I jeżeli istnieje sytuacja,
W której nie jestem jeszcze gotowy przebaczyć,
Wybaczam to sobie.

Za wszelkie momenty, kiedy krzywdzę siebie,
Negowanie siebie, wątpienie w siebie, bagatelizowanie siebie,
Osądzanie siebie lub bycie niemiłym dla siebie
Z powodu mojego własnego zamętu
Wybaczam sobie.


— Buddyjska modlitwa przebaczenia
Reposted fromkitana kitana viacathandcat cathandcat
innocencja
21:49
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella
innocencja
21:49
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave viamaryjanejanis maryjanejanis
innocencja
21:47
innocencja
21:47
9399 cd7b 390
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaolewka olewka
innocencja
21:43
innocencja
21:43
5177 2418
Reposted fromdecepcion decepcion viascorpix scorpix
innocencja
21:42
3553 f9f1 390
Reposted fromsexynorthwolf sexynorthwolf viacarmenluna carmenluna
21:41
6678 4cc9 390
21:40
0593 13a1 390
Reposted frombrumous brumous via12czerwca 12czerwca
innocencja
21:40
5211 1c7d 390
Reposted fromrastakefir rastakefir via12czerwca 12czerwca
innocencja
21:40
2677 dea3 390
Reposted fromthetemple thetemple via12czerwca 12czerwca
innocencja
21:38
Reposted fromshakeme shakeme via12czerwca 12czerwca
innocencja
21:38
7427 251c 390
Reposted from4777727772 4777727772 viajamaicanbeat jamaicanbeat
innocencja
21:33
7146 6db6 390
Reposted fromJapko Japko viaFalloutsoup Falloutsoup
innocencja
21:32
8971 3376 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viathe-devil the-devil
innocencja
21:31
Miłość nie jest racjonalna. Skacze z samolotów i z klifów. Zostawia ślad na wszystkim, czego dotknie. Mogę postępować właściwie albo cię kochać, ale nie połączę tych dwóch rzeczy.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
innocencja
21:30
6425 d031 390
Reposted fromambiente ambiente viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl