Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

innocencja
13:09
Reposted fromnadgodziny nadgodziny viasztukamatorka sztukamatorka
innocencja
13:08
innocencja
13:08
3786 e0ea 390
Reposted fromadaamanth adaamanth viahahat hahat
innocencja
13:08
4132 8444 390
Reposted fromwdychamspaliny wdychamspaliny viahahat hahat
innocencja
13:08
9610 ca4f 390
innocencja
13:08
7380 bd88 390
Reposted frommydepht mydepht viasztukamatorka sztukamatorka
innocencja
13:07
3143 647c 390
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viahahat hahat
innocencja
13:06
9180 7fed 390
13:06
5993 1ba1 390
Reposted fromheavyboots heavyboots viaMezame Mezame
innocencja
13:06
innocencja
13:05
1297 c15d 390
Reposted fromHerrWolf HerrWolf viaJoschIsAGeek JoschIsAGeek
innocencja
13:04
3050 067e 390
Reposted fromLinaa Linaa viaMezame Mezame
innocencja
13:04
Reposted fromliteon44 liteon44 viaMezame Mezame
innocencja
13:04
1684 7c4c 390
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viainzynier inzynier
innocencja
13:03
2679 e0de 390
innocencja
13:02
5157 0b40 390

June 23 2017

innocencja
17:37
4949 4286 390
innocencja
16:21
2223 b898 390
Reposted fromkarahippie karahippie viacherrycokee cherrycokee
innocencja
16:21
2679 e0de 390
innocencja
15:42
Może prawdziwe uczucie to nie nagły płomień, trzęsienie ziemi. Może wystarczy dotknięcie dłoni, silny uścisk ramion, łagodny głos. I może nie od razu zmienia świat, a jedynie dwa życia na lepsze, trochę spokojniejsze i nie tak strasznie samotne.
— L. Unger
Reposted fromswojszlak swojszlak viayourheartbeat yourheartbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl