Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2020

innocencja
21:33
innocencja
21:32
9467 4e5e 390
Reposted fromsl420 sl420 viawaplue waplue
innocencja
21:30
9298 0f5d 390
Reposted fromsl420 sl420 viawaplue waplue
innocencja
21:28
Reposted fromFlau Flau viafelicka felicka
innocencja
21:11
2470 8d23 390
Reposted fromFluffyou Fluffyou viamushu mushu
innocencja
21:08
7396 85ed 390
Reposted fromnyaako nyaako viaembrace embrace
innocencja
20:56
Swoistość dzieł poetyckich czy niektórych powieści polega na tym, że zawierają odłamki mądrości, które nie są dane powszechnie. Nie tkwią w witaminach czy w zastrzykach, tylko w skupionej lekturze. Momenty kontemplacji, czyli lektura tych dzieł, nie tylko wzbogaca nas wewnętrznie, ale przede wszystkim pomaga nam żyć.  

— Adam Zagajewski
innocencja
20:55
0005 17da 390
Reposted fromdivi divi
innocencja
20:42
1623 b553 390
Reposted fromBabson Babson vialaparisienne laparisienne
innocencja
19:51
5552 fd4a 390
Reposted frompiehus piehus viaMerrry98 Merrry98
innocencja
19:51
innocencja
19:50
innocencja
19:49
8298 3b57 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaMerrry98 Merrry98
innocencja
19:27
To, czego szukasz, także Ciebie szuka. 
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromlovvie lovvie viaMerrry98 Merrry98
innocencja
19:27
Nigdy nie zapominaj o sobie. Codziennie pytaj siebie, czy jesteś szczęśliwy.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaembrace embrace
innocencja
19:25
Reposted fromFlau Flau viamolotovcupcake molotovcupcake
innocencja
19:20
Reposted fromshakeme shakeme viausmiechprosze usmiechprosze
innocencja
19:20
1962 8601 390
Reposted fromstylte stylte viausmiechprosze usmiechprosze
innocencja
19:20
Leniuchowanie jest zdrowe. Uruchamia płynące z wnętrza chęci, pomysły, dążenia. Gorsza jest odwrotność leniuchowania - przymus robienia czegokolwiek.

— Piotr Zborowski, terapeuta
Reposted fromkyte kyte viausmiechprosze usmiechprosze
innocencja
19:20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl